​​

​Keynote Speakers

 1. Managing Director

Prof. Shiping Zhu

McMaster University
Zhejiang University,

Fellow, CAE, RSCan
 1. Zhongyi Jiang
  Zhongyi Jiang
  Tianjin University Distinguished Young Scholar
 2. Anderson HC Shum
  Anderson HC Shum
  HKU Editor-in-Chief, SOFT
 1. Chang Soo Lee
  Chang Soo Lee
  Chungnam National Univ Director, Micro/Nano Bio Lab
 2. Haihui Wang
  Haihui Wang
  South China U of Tech Distinguished Young Scholar Fellow, RSC
 1. Yong Moo Lee
  Yong Moo Lee
  Hanyang University 14th President
 2. Huabin Xing
  Huabin Xing
  Zhejiang University Young Changjiang Scholar
 1. Guangsheng Luo
  Guangsheng Luo
  Tsinghua University Distinguished Yong Scholar Changjiang Scholar Editor, SEPPUR, CJChE
 2. Weishen Yang
  Weishen Yang
  DICP, CAS Distinguished Young Scholar Chief Scientist, 973 Program
 1. Feng Pan
  Feng Pan
  Beijing University Chief Scientist of Projects On Energy Storage
 2. Wenliang Zhu
  Wenliang Zhu
  DICP, CAS Leader, Coal Green Processing
 1. Jingguang Chen
  Jingguang Chen
  Thayer Lindsley Professor of Chemical Engineering Vice Chair